bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.06.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: uakt

Aktualności

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz zarządzenia nr 2747/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach informuje, iż przekaże w formie darowizny, zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, będące jego własnością wg poniższego zestawienia na rzecz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż Miasto Katowice, publicznych szkół wyższych, instytucji kultury, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej działających na rzecz młodzieży, osób prawnych prowadzących działalność charytatywną lub innych jednostek sektora finansów publicznych, jeżeli mogą być przez te podmioty wykorzystane w związku z realizacją ich zadań statutowych zgodnych z zadaniami Miasta Katowice wg niżej podanych zasad tj. - na podstawie złożonego wniosku w terminie do 21.06.2017r. (realizacja zapotrzebowań nastąpi wg kolejności ich wpływu).

Podstawą dokonania darowizny jest wniosek kierowany do Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach oraz protokół odbioru. Odbiór składnika majątku ruchomego następuje na koszt podmiotu, któremu darowano ten składnik majątku.

Wnioski i oferty prosimy przesyłać w wyżej podanym terminie na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. Bolesława Chrobrego 4 40-881 Katowice z dopiskiem: mienie zbędne.

Instytucje bądź osoby zainteresowane oględzinami w/w mienia winny tego dokonać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Kontakt: Sekretarz szkoły 32/ 254 67 30

Dyrektor ZSO nr 3
Małgorzata Cibis


Opublikował: Arkadiusz Marzec
Publikacja dnia: 06.06.2017
Podpisał: Arkadiusz Marzec
Dokument z dnia: 29.09.2014
Dokument oglądany razy: 335