bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin ZFŚS

Regulamin ZFŚS w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach
1 Regulamin
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 3
w Katowicach
Regulamin został opracowany na podstawie:
1. Ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz.U. nr 70 z 1996 poz. 335, zm.: Dz.U. z 1996 r., Nr 118, poz. 561; Dz.U. z 1996 r., Nr 139, poz. 647; Dz.U. z 1996 r., Nr 147, poz. 686; Dz.U. z 1997 r., Nr 121, poz. 770; Dz.U. z 1997 r., Nr 82, poz. 518; Dz.U. z 1998 r., Nr 113, poz. 717; Dz.U. z 1998 r., Nr 75, poz. 486; Dz.U. z 2002 r., Nr 135, poz. 1146; Dz.U. z 2003 r., Nr 213, poz. 2081; Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104; Dz.U. z 2007 r., Nr 89, poz. 589; Dz.U. z 2008 r., Nr 237, poz. 1654; Dz.U. z 2008 r., Nr 237, poz. 1656; Dz.U. z 2008 r., Nr 86, poz. 522; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707; Dz.U. z 2011 r., Nr 45, poz. 235 2. Ustawy z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854, Dz.U.01.128.1405 art.4, Dz.U.01.100.1080 art.21, Dz.U.02.135.1146 art.3, Dz.U.02.240.2052 art.81, zm.wyn.z Dz.U.03.63.590 ogólne, Dz.U.02.135.1146 art.3, Dz.U.03.213.2081 art.5, Dz.U.04.240.2407 art.3) 3. Ustawa z dnia 26.01.1982 r. „Karta Nauczyciela” (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami).
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Podstawę podziału Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowi roczny plan rzeczowo - finansowy, a podstawę i zasady gospodarowania środkami Funduszu stanowią poniższe postanowienia i pozostałe załączniki niniejszego regulaminu.
2. Roczny plan rzeczowo – finansowy opracowuje Dyrektor Zespołu z pomocą Komisji Socjalnej. Opracowany plan w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi zatwierdza Dyrektor Zespołu.
3. Środki Funduszu pochodzą z:
1) corocznego odpisu podstawowego.
2) darowizn oraz zapisów od osób fizycznych i prawnych,
3) odsetek od środków funduszu,
4) niewykorzystanych w poprzednim roku środków Funduszu,
4. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.
5. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych niewykorzystane w danym roku kalendarzowym, przechodzą na rok następny. Regulamin ZFŚS w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach
2 § 2
1. Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych administruje dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3.
2. Decyzję o przyznaniu osobie uprawnionej świadczenia i o jego wysokości podejmuje dyrektor Zespołu.
3. Dyrektor Zespołu może w szczególnie uzasadnionych przypadkach podjąć decyzję przyznającą wyższą od regulaminowej kwotę świadczenia socjalnego, o ile pozwala na to stan środków Funduszu.
4. Z utworzonego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych korzystają osoby wymienione w § 3 ust.1.
5. Przyznanie i wysokość dofinansowania z Funduszu do usług i świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych, z wyjątkiem świadczeń urlopowych nauczycieli, uzależnia się od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej.
6. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie są świadczeniami należnymi. Osoby, których wnioski zostały załatwione odmownie, nie mogą rościć pretensji o jakiekolwiek wypłaty z tego tytułu w późniejszym terminie.
7. Załatwiane odmownie wnioski osób uprawnionych ubiegających się o dopłatę z Funduszu nie wymagają pisemnego uzasadnienia, a decyzja dysponenta Funduszu odmawiająca dopłaty jest ostateczna.
8. Za błędne decyzje dotyczące administrowania Funduszem odpowiada dyrektor Zespołu.
II. OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ
§ 3
1. Ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą korzystać:
1) Pracownicy - nauczyciele i pracownicy nie będący nauczycielami, zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na czas określony i nieokreślony.
2) Pracownicy przebywający na urlopach zdrowotnych i wychowawczych.
3) Emeryci i renciści - byli pracownicy, dla których zakład pracy wymieniony w §1 ust.1 był ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę lub rentę.
4) Członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1-3 wspólnie zamieszkujący i gospodarujący z osobą uprawnioną do korzystania z funduszu.
2. Członkami rodzin osób, o których mowa wyżej są: Regulamin ZFŚS w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach
3
1) współmałżonkowie, jeśli zamieszkują razem z osobą uprawniona i prowadzą wspólnie z nią gospodarstwo domowe, 2) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci współmałżonka, przysposobione i przyjęte na wychowanie w ramach rodzin zastępczych, wnuki i rodzeństwo do ukończenia 18-go roku życia, a jeśli się uczą – do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3) dzieci studiujące, nie mające własnego źródła utrzymania, do 25 roku życia lub dzieci z orzeczeniem inwalidztwa I lub II grupy bez względu na wiek. 3. W przypadku ubiegania się o świadczenie na rzecz dzieci studiujących konieczne jest przedstawienie zaświadczenia z uczelni.
4. W przypadku zbiegu uprawnień do świadczeń socjalnych z tytułu posiadania statusu emeryta, rencisty oraz z tytułu pozostawania w zatrudnieniu w Zespole, emeryci i renciści wymienieni w ust.1 pkt 3) uprawnieni są tylko do jednego - korzystniejszego świadczenia przewidzianego regulaminem Funduszu. 5. Ze świadczeń z zakresu pomocy mieszkaniowej mogą korzystać osoby wymienione w ust.1 pkt. 1, 2 i 3. W przypadku osób zatrudnionych na czas określony czas spłaty pożyczki nie może być dłuższy od czasu trwania stosunku pracy.
III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY ORAZ FINANSOWY ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU
§ 4
1. Środki funduszu Socjalnego są przeznaczone na:
1) Pomoc finansową przyznawaną dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
2) Wypłatę świadczenia urlopowego dla nauczycieli i pracujących emerytów – nauczycieli ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym.
3) Dofinansowanie kosztów wypoczynku urlopowego pracowników obsługi i administracji w okresie trwającym co najmniej 14 dni kalendarzowych oraz wypoczynku emerytów i rencistów – nauczycieli i nie nauczycieli: a) wczasów, leczenia sanatoryjnego, zakupionych indywidualnie przez pracownika, emeryta rencistę lub
b) wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika, emeryta i rencistę we własnym zakresie potwierdzonego jego oświadczeniem tzw. „wczasy pod gruszą”.
W przypadku nie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze i wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dofinansowanie nie przysługuje. Regulamin ZFŚS w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach
4
4) Dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży (dofinansowanie do kolonii, obozów, zimowisk lub wczasów).
5) Dofinansowanie tzw. „zielonej Szkoły” – wypoczynku organizowanego w formie wyjazdu śródrocznego, z którego mogą korzystać tylko dzieci klas III szkoły podstawowej.
6) Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo -rekreacyjnej (np. bilety wstępu na imprezy – np. kino, teatr, itp. oraz wycieczki, rajdy, zloty, spływy), dla ogółu uprawnionych.
7) Paczki świąteczne dla dzieci od 1 roku życia do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 13 rok życia. Wartość paczek różnicowana jest ze względu na wysokość dochodów w rodzinie pracownika (emeryta).
8) Zakup paczek okolicznościowych dla chorych pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim powyżej 33 dni. 9) Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe.
2. Świadczenia określone w ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5, 7, mogą być przyznawane raz w roku.
3. Wysokość powyższych świadczeń podana jest w załączniku nr 1 do Regulaminu, który modyfikowany jest corocznie w zależności od preliminarza Funduszu opracowywanego do końca marca.
4. W przypadku posiadania wystarczających rezerw dyrektor może w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi podjąć decyzję o dodatkowych świadczeniach socjalnych dla pracowników.
IV. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU - PREFERENCJE
§ 5
1. Środki Funduszu są przeznaczone przede wszystkim na pomoc materialną, finansowanie świadczeń i opłat dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, których dochód na członka rodziny nie przekracza:
1) 180% najniższej emerytury brutto za ostatnie 3 miesiące wg publikacji w Monitorze Polskim,
2) 210% najniższej emerytury brutto w przypadku osób samotnych.
2. W drugiej kolejności środki Funduszu mogą być przeznaczone:
1) na pomoc materialną, świadczenia i dopłaty dla ogółu uprawnionych osób wymienionych w §3 Regulaminu przy uwzględnieniu ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 2) oraz jednorazowo w ciągu roku na pomoc zdrowotną dla pracowników obsługi i administracji bez względu na dochód, związaną z długotrwałą chorobą, pobytem w szpitalu .
Regulamin ZFŚS w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach
5
3. O wysokości pomocy świadczonej w wypadkach losowych oraz dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej – decyduje dyrektor Zespołu.
4. Pomoc materialna jest przyznawana w formie rzeczowej lub pieniężnej na wniosek stanowiący Załącznik nr 3 do Regulaminu.
V. ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
§ 6
1. Osoby uprawnione znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej ubiegają się o świadczenia z Funduszu na podstawie przedstawionych dokumentów:
1) pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie, wraz z opisem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,
2) oświadczenia o wysokości średnich miesięcznych dochodów brutto na jednego członka rodziny w okresie 3 m-cy poprzedzających złożenie wniosku,
3) dodatkowych zaświadczeń niezbędnych dla udokumentowania trudnej sytuacji wnioskodawcy.
2. Ww. wnioski składa się w sekretariacie zespołu osobiście lub za pośrednictwem poczty.
3. Dochód o którym mowa powyżej – obejmuje w szczególności: 1) składniki wynagrodzenia uwzględnione przy obliczaniu wynagrodzenia chorobowego (pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne),
2) zasiłki z ubezpieczenia społecznego (z wyjątkiem zasiłku pogrzebowego, porodowego i rodzinnego),
3) emerytury i renty z wszystkimi dodatkami (z wyjątkiem zasiłku rodzinnego oraz dodatku zaliczenia do I grupy inwalidztwa i dodatku pielęgnacyjnego), 4) dochód z gospodarstwa rolnego, ustalony dla celów wymiaru podatku,
5) alimenty faktycznie otrzymane,
6) inne dochody.
4. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie do wypoczynku pracownika, emeryta oraz członków rodziny jest wniosek (Załącznik nr 2) złożony wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, obliczonego od dochodu brutto (średnia z ostatnich 3 m-cy).
5. Wgląd do powyższych dokumentów ma wyłącznie dyrektor Zespołu. 6. W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości złożonego uprawnione osoby oświadczenia o sytuacji materialno-rodzinnej, dyrektor Zespołu może poprosić o dodatkowe wyjaśnienia.
W przypadku braku wyjaśnienia wątpliwości pracownik otrzyma świadczenie przysługujące Regulamin ZFŚS w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach
6
z najwyższego progu dochodowego. Podobnie w przypadku niezłożenia oświadczenia o dochodach.
7. W przypadku ustalenia, że osoba korzystająca ze świadczeń z ZFŚS w składanym przez siebie oświadczeniu zaniżyła wysokość dochodów, Dyrektor ma prawo pozbawić ww. osobę możliwości korzystania ze świadczeń przewidzianych w niniejszym Regulaminie przez okres od 1 roku do 3 lat.
VI. ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE
§7
1. Pomoc przyznawana na cele mieszkaniowe ma charakter pomocy socjalnej, dlatego jej udzielanie uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialne wnioskodawcy oraz jego warunków mieszkaniowych. 2. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą być wydatkowane na pożyczki zwrotne, przeznaczone na:
1) Uzupełnienie wkładu mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o wysokości wymaganego wkładu i numer konta spółdzielni (środki finansowe będą przekazywane bezpośrednio na konto spółdzielni). 2) Pokrycie kosztów wykupu lokalu na własność oraz uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem lokatorskiego prawa do zajmowanego mieszkania na własnościowe prawo do lokalu. Wysokość pożyczki określa plan wydatków Funduszu. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie właściciela mieszkania o wysokości wymaganego wkładu wartości kosztorysowej mieszkania i numer konta, na które zostaną przelane środki.
3) Uzupełnienie opłaty wymaganej przy uzyskaniu i zmianie mieszkania, w wysokości zależnej od posiadanych przez Fundusz środków. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości wymaganej opłaty i odpis o przydziale lokalu.
4) Remont i modernizację domu jednorodzinnego – w wysokości zależnej od posiadanych przez Fundusz środków. Do wniosku należy dołączyć odpis aktu własności domu.
5) Remont i modernizację mieszkania, w tym dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, adaptację lokalu, którego pracownik lub współmałżonek jest właścicielem lub najemcą, na cele mieszkaniowe,
3. Osoby ubiegające się o uzyskanie pomocy mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zobowiązane są do dostarczenia następujących dokumentów:
1) wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej; wzór wniosku stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu, Regulamin ZFŚS w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach
7
2) druki umowy ze wskazaniem dwóch żyrantów – pracowników Zespołu; żyrantem nie może być współmałżonek osoby ubiegającej się o pożyczkę mieszkaniową ani osoba zatrudniona na czas określony; wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
4. Wysokość pożyczki określa plan wydatków Funduszu.
5. Pożyczkę na cele określone w ust.2 przyznaje się z następującą częstotliwością:
1) na cele określone w pkt 1-4 raz w okresie zatrudnienia,
2) na cele określone w pkt 5 nie częściej niż co dwa lata licząc od daty spłaty pożyczki.
§ 8
1. Pożyczka z ZFŚS podlega oprocentowaniu w wysokości zależnej od dochodu przypadającego na członka rodziny:
1) 1% - dla osób o dochodzie nie przekraczającym najniższej emerytury brutto, za ostatni kwartał roku poprzedniego,
2) 3% - dla osób o dochodzie nie przekraczającym najniższego wynagrodzenia za ostatni kwartał roku poprzedniego,
3) 5% - dla pozostałych osób.
2. Okres spłaty pożyczki wynosi 2-3 lat.
3. Warunkiem uzyskania nowej pożyczki jest spłata poprzedniej.
4. Do przyznanej pożyczki nie stosuje się dopłat uzupełniających. § 9
1. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy niespłaconą pożyczkę wraz z odsetkami pożyczkobiorca zwraca w całości bezpośrednio po rozwiązaniu umowy o pracę.
2. Wyjątek stanowi rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron, rozwiązania umowy przez Zakład pracy z przyczyn ekonomicznych, względnie przejścia pracownika na emeryturę lub rentę, kiedy spłata ratalna pożyczki określona „Umową pożyczki” nie ulega zmianie.
3. W przypadku nie spłacenia pożyczki przez okres 2 miesięcy od daty rozwiązania stosunku pracy wzywa się dłużnika na piśmie do uregulowania należności, o czym zawiadamia się także poręczycieli, a jeżeli poręczyciele są pracownikami Zespołu dokonuje się potrąceń niespłaconej pożyczki z ich wynagrodzeń za pracę.
4. W przypadku braku reakcji na wezwanie lub niemożliwości ściągnięcia niespłaconej pożyczki z wynagrodzeń za pracę poręczycieli, wszczyna się dochodzenie spłaty zadłużenia na drodze sądowej.
5. W przypadku wykorzystania pożyczki na inny cel niż określony w umowie nie spłacona pożyczka wraz z odsetkami także podlega natychmiastowej spłacie. Regulamin ZFŚS w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach
8
§ 10
1. W szczególnych przypadkach losowych takich jak: kradzież z włamaniem, spalenie, zalanie mieszkania, wadliwa instalacja gazowa, zaległości czynszowe itp., osoba może ubiegać się o skrócenie czasu oczekiwania na pożyczkę mieszkaniową.
§ 11
1. W szczególnie uzasadnionych wypadkach na wniosek pożyczkobiorcy można częściowo umorzyć pożyczkę po dokonaniu co najmniej 1/2 jej spłaty. Ponowne ubieganie się o pożyczkę, może nastąpić po upływie czasu spłaty wynikającej z umowy.
2. Pożyczka nie spłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłaceniu przez poręczycieli. Pozostałej kwoty zadłużenia dyrektor Zespołu może dochodzić od spadkobierców zmarłego, może też to zadłużenie – na ich uzasadniony wniosek – umorzyć.
3. Szczegółowe warunki spłaty pożyczki określa umowa stanowiąca załącznik nr 4.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1. Zatrudnienie obojga małżonków w Zespole nie daje podstaw do przyznawania ich rodzinie podwójnych świadczeń z Funduszu.
§ 13
1. Wysokość świadczeń z Funduszu na cele określone w §7 jest uzależniona od globalnej kwoty Funduszu, określonej w planie finansowym na dany rok. § 14
1. Rachunki będące podstawą do starania się o dopłatę ze środków Funduszu są ważne przez okres 3 miesięcy od daty wystawienia, jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym zostały opłacone.
§ 15
1. Regulamin jest udostępniony do wglądu pracownikom, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz byłym pracownikom - emerytom i rencistom przez umieszczenie na stronie internetowej Gimnazjum i Liceum.
2. Do udzielania wyjaśnień w sprawie uprawnień wynikających z postanowień niniejszego regulaminu zobowiązany jest Dyrektor Zespołu. Regulamin ZFŚS w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach
9
§ 16
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. § 17
1. Treść niniejszego Regulaminu została uzgodniona z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi i wchodzi w życie z dniem podpisania. ........Małgorzata Cibis..................... dyrektor zespołu Uzgodniono:


Opublikował: Arkadiusz Marzec
Publikacja dnia: 20.10.2014
Podpisał: Arkadiusz Marzec
Dokument z dnia: 20.10.2014
Dokument oglądany razy: 189